O portalu

Ovaj je portal rezultat suradnje germanističkih instituta (GIP) Sveučilišta Justus Liebig u Gießenu i Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Cilj je GIP-projekta Tragovi njemačkog jezika, književnosti i kulture u Hrvatskoj sustavno istražiti različite utjecaje na njemačkom jeziku na području Hrvatske. U sklopu tog projekta nastao je uz financijsku podršku Ureda za kulturu i medije Savezne vlade Republike Njemačke potporni projekt Digitalizati njemačkih tiskovina od 18. do 20. stoljeća u Hrvatskoj sa sljedećim ciljevima:

Značajan dio u Hrvatskoj dostupnih dokumenata čine novine na njemačkom jeziku. U razdoblju između 1786. i 1945. godine u Hrvatskoj je izlazilo više od 100 tiskanih glasila na njemačkom jeziku, od toga najviše na području Zagreba i Osijeka. Ove su publikacije značajan izvor za istraživanja jezika, književnosti i kulture stanovništva koje se služilo njemačkim jezikom. Na ovom portalu za sada stoje na raspolaganje digitalizirani primjerci osječkih novina Die Drau, Slavonische Presse i kalendara Essegger Bote.